GDPR

Vážení klienti, s účinností GDPR jsme revidovali procesy spojené s nakládáním a ochranou osobních údajů. Protože záznamy o zdravotním stavu vyžadují a vždy vyžadovaly zvláštní péči, bylo s nimi vždy nakládáno dle platných zákonů a proto je nové nařízení pro nás spíše spojeno s byrokratickou zátěží.

Údaje, které o Vás evidujeme jsou zpracovávány z právního titulu vyplývajícího ze zákona. Kontakty, které jste poskytli (email a telefonní kontakt) jsou zpracovávány za účelem předávání informací, které jsme si dříve domluvili. Více informací najdete na stránce věnované problematice GDPR.

Protože tyto kontakty využíváme  z různých právních titulů (zákonnost, oprávněný zájem) definovaných v obecném nařízení GDPR a na hranice oprávněného zájmu může být nahlíženo různě, využijeme i rovnocenný právní titul s výše jmenovanými a to souhlas se zpracováváním osobních údajů.  Bude Vám při návštěvě ordinace předložen k podpisu tento souhlas v listinné podobě. Tento bude „víceúrovňový“ podle informací, které budete chtít dostávat. (od informací o hrozícím zhoršení zdravotního stavu na podkladě laboratorních výsledků a vyšetření, přes změny pracovní doby až po informace o probíhajících očkováních ). Obdobný souhlas bude možné poskytnout elektronicky přes webové rozhraní na těchto stránkách nebo Vám dojde odkaz do emailu, který byl poskytnut v minulosti.

Takto poskytnutý souhlas je možno celý nebo částečně odvolat písemně nebo elektronickou cestou na adrese mudr.skoumalova@gmail.com .( Prioritně jak byl souhlas poskytnut, tak má být odvolámn) Automaticky budou také vymazány pokud již nebudete našimi pacienty (typicky přeregistrací k jinému lékaři).