FAQ

Jak fungují eNeschopenky?

S příchodem eNeschopenek ubyl počet výtisků na v papírové podobě a povinnost zaměstnance dodat díl neschopenky zaměstnavateli. Pozor! Sdělit nějakým způsobem zaměstnavateli, že je zaměstnanec ve stavu práce neschopných, je zaměstnanec stále povinen. Ovšem lze to i elektronickými prostředky. 

Centrálním úložištěm a správcem neschopenek je ČSSZ. Tam elektronicky ukládá lékař vystavující potvrzení o DPN a tam i komunikuje zaměstnavatel! Více informací získá zaměstnavatel zde.

Potvrzení o karanténě je v době nouzových opatření boje s Coronavirem možno vystavovat pomocí potvrzení o neschopenkách. Nařízením vlády k tomu došlo po zahlcení hygienických stanic. Lékaři vystavují potvrzení o karanténě cestou DPN dle pokynů KHS. V žádném případě nelze vystavit neschopenku jen proto, že zaměstnavatel nemá pro zaměstnance práci. Jedná se o překážky na straně zaměstnavatele. 

Co je eRecept a co přinesl nového?

Elektronizace vydávání receptů přinesla možnost pro opakované vydávání léků zaslat kód k vyzvednutí předepsaných léků nejen do emailu v podobě pro vytištění a následné oskenování QRkódu, ale i přímo do mobilu, a to ve formě SMS, která obsahuje tento kód. Tento stačí nadiktovat lékárníkům (v případě tlačítkového mobilu) a nebo v případě „chytrého“ telefonu lze otevřít odkaz který zobrazí QRkód pro snadnější načtení lékárníky.

 


Jaká jsou pravidla pro potvrzení za účelem získání zbrojního průkazu?

Východiska:
§ zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních)
§ Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění.
§ zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
§ vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 493/2002 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu.

Podle zákona o zbraních zdravotní způsobilost žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průkazu posuzuje:

  • registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství,
  • poskytovatel pracovnělékařských služeb (dříve „závodní lékař“), jde-li o žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny D a držitele zbrojního průkazu skupiny D, který je zaměstnancem držitele zbrojní licence. Požaduje-li tento žadatel také vydání zbrojního průkazu jiných skupin, je poskytovatel pracovnělékařských služeb oprávněn posoudit zdravotní způsobilost žadatele také v rozsahu jiných skupin zbrojního průkazu,
  • registrující poskytovatel se specializací v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nebo v oboru všeobecné praktické lékařství, jde-li o žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny B nebo C, který je mladší než 19 let.

Posudek o zdravotní způsobilosti posuzující lékař vydává na základě výsledku lékařské prohlídky a dalších potřebných odborných vyšetření. Např. klinicko-psychologického vyšetření nebo odborného vyšetření tělovýchovného lékaře. Toto je posuzující lékař oprávněn vyžádat, pokud je to potřebné pro posouzení zdravotního stavu žadatele nebo držitele. Přitom se přihlédne také k rozsahu skupin zbrojního průkazu, pro které má být posudek vydán a k povaze činnosti, kterou bude posuzovaná osoba jako držitel zbrojního průkazu vykonávat.

Posuzující lékař musí v závěru lékařského posudku jednoznačně uvést, zda je posuzovaná osoba pro účel, pro který je posuzována, zdravotně způsobilá, zdravotně nezpůsobilá nebo je zdravotně způsobilá s omezením. Konkrétní diagnóza se v posudku nikdy neuvádí, stejně tak posuzující lékař v posudku neuvede žádný další citlivý údaj o zdravotním stavu žadatele.

Posudek je platný 3 měsíce, ale pokud vyvstane potřeba specializovaného vyšetření hrozí, že žadateli skončí platnost dříve a z toho vyplývá nepříjemná situace kdy je třeba požádat o vydání zbrojního průkazu nově (značná finanční zátěž)  a držitel zbraní se může dostat do konfliktu se zákonem není-li platným držitelem zbrojního průkazu. Z tohoto důvodu je třeba požádat o vydání posudku s dostatečným předstihem a v případě pochybností kontaktujte posuzujícího lékaře.

Ztráta zdravotní způsobilosti
Každý lékař (tj. nejen posuzující), který v rámci poskytování zdravotních služeb zjistí nebo má důvodné podezření, že pacient trpí nemocí, vadou nebo stavem, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost, je oprávněn u příslušného útvaru policie ověřit, zda je taková osoba držitelem zbrojního průkazu.  Příslušný útvar policie tyto údaje lékaři sdělí bez zbytečného odkladu. V případě zjištění, že taková osoba je držitelem zbrojního průkazu, lékař oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu poskytovateli zdravotních služeb příslušnému k vydání posudku o zdravotní způsobilosti (tzn. buď registrujícímu poskytovateli nebo poskytovateli pracovnělékařských služeb), pokud je mu znám. Tato teoretická konstrukce je praxi zcela vzdálená. V případě, že lékař zjistí u pacienta, který je držitelem zbrojního průkazu (pokud je mu tato skutečnost známa) změnu zdravotního stavu, která může představovat v souvislosti s nakládáním se zbraní přímé ohrožení života nebo zdraví, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu poskytovateli zdravotních služeb příslušnému k vydání posudku o zdravotní způsobilosti (pokud je mu znám) a uvědomí policii. Příslušný útvar policie po oznámení skutečností, že existuje důvodné podezření, že u držitele zbrojního průkazu došlo ke změně zdravotního stavu, která by mohla mít za následek ztrátu jeho zdravotní způsobilosti, pak postupuje tak, že může vyzvat držitele zbrojního průkazu, aby se dostavil ke svému posuzujícímu lékaři a podrobil se lékařské prohlídce.
O této výzvě policie bez zbytečného odkladu informuje i posuzujícího lékaře a sdělí mu důvody podezření. Držitel zbrojního průkazu je povinen se nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení výzvy podrobit lékařské prohlídce
u posuzujícího lékaře a předložit příslušnému útvaru policie nový posudek o zdravotní způsobilosti bez zbytečného odkladu po jeho převzetí.
Pokud se držitel zbrojního průkazu k lékařské prohlídce nedostaví nebo
se jí odmítne podrobit, posuzující lékař tuto skutečnost oznámí bez zbytečného odkladu příslušnému útvaru policie. Pokud se držitel zbrojního průkazu nepodrobí lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře nebo bez zbytečného odkladu po provedené lékařské prohlídce nepředloží příslušnému útvaru policie nový posudek o zdravotní způsobilosti, dopustí se tím přestupku. Celá tato právní konstrukce je v praxi bohužel velmi těžkopádná a bez přímého přístupu lékaře do registru osob držících zbrojní průkaz budou i nadále vznikat problémy typu Uherského Brodu.

 Potřebuji potvrzení na získání řidičského průkazu

§ 84 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
§ vyhláška č. 277/2004 Sb.

Vyhláška č. 277/2004 Sb. v § 2, odst. 1 stanovuje, že posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel vydává posuzující lékař po zhodnocení zdravotního stavu žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění zjištěného lékařskou prohlídkou a na základě vyhodnocení prohlášení žadatele nebo řidiče (dále jen „posuzovaná osoba“) ke zdravotní způsobilosti, předchozích záznamů ve zdravotnické dokumentaci vedené o posuzované osobě sdělených jejím registrujícím praktickým lékařem a dále výsledků dalších odborných vyšetření, která si vyžádal.

Pozor pro potvrzení za účelem vydání profesního průkazu může být potřeba mít s Vašim zaměstnavatelem smlouvu o pracovně lékařských službách. Od listopadu 2017 je totiž například řidič MKD zařazen v rámci kategorizací práce ve druhé skupině.